Drepturi si obligatii consumatori de gaze naturale

Extras din Regulamentul privind stabilirea unor raporturi juridice intre furnizori si consumatorii de gaze natural, aprobate prin Ordinul A.N.R.E 74/2009 publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 628, din 22 septembrie 2009

Consumatorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

    a) să fie alimentat cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale;

    b) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor consumatorului sau ale operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale;

    c) să modifice instalaţia de utilizare, cu condiţia respectării prevederilor legale;

    d) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;

    e) să solicite şi să primească penalităţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

    f) alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Consumatorul de gaze naturale are următoarele obligaţii:

    a) să achite integral şi la termen contravaloarea facturilor emise de furnizor;

    b) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora;

    c) să păstreze intacte contorul, sigiliile metrologice şi să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea contorului de măsurare, a instalaţiilor operatorului de sistem de distribuţie amplasate în incinta consumatorului sau a instalaţiei de utilizare;

    d) să permită accesul împuternicitului operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale la postul/staţia de reglare-măsurare/echipamentul de măsură, în situaţia în care acestea se află pe proprietatea consumatorului;

    e) să permită accesul persoanelor abilitate în vederea verificării debitului maxim instalat faţă de debitul aprobat, precum şi pentru a efectua, în conformitate cu reglementările în vigoare, contra cost, verificarea sau revizia periodică a instalaţiei de utilizare; operaţiunile de verificare periodică se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodică la maximum 10 ani;

    f) să prezinte dovada, în scris, emisă de o firmă autorizată, cu maximum 6 luni înainte de data verificării instalaţiei de utilizare, privind curăţarea şi  verificarea coşurilor de fum;

    g) să suporte costul reparaţiei aparatelor de măsurare şi/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;

    h) să suporte cheltuielile aferente operaţiei de înlocuire temporară a contorului şi/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcţionarea contorului de măsurare se dovedeşte neîntemeiată;

    i) să nu ridice construcţii, să nu depoziteze materiale şi să nu efectueze lucrări subterane/supraterane pe traseele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi pe traseele instalaţiilor operatorului sistemului de distribuţie/transport a/al gazelor naturale aflate pe proprietatea consumatorului, fără acordul scris, prealabil, al operatorului;

    j) să asigure efectuarea verificării instalaţiei de utilizare, după o perioadă mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale;

    k) să utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitării furnizării gazelor naturale, după caz, în cazul consumatorilor noncasnici a căror activitate se caracterizează prin continuitate – de tipul unităţilor cu foc continuu;

    l) să suporte cheltuielile aferente înlocuirii de către operatorii economici autorizaţi a porţiunilor sau a armăturilor din instalaţia de utilizare în privinţa cărora în urma reviziilor/verificărilor periodice s-a constatat că au scăpări de gaze şi nu pot fi remediate;

    m) să notifice furnizorului orice modificare a elementelor de natură juridică sau administrativă avute în vedere la data semnării contractului;

    n) să efectueze verificarea şi revizia periodică a instalaţiei de utilizare, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009;

    o) alte obligaţii prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite de consumator cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

♦ Licente de furnizare
  • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
  • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
  • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
  • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551