Schimbarea furnizorului de energie electrica

Pentru a beneficia de avantajele liberalizarii pietei de energie electrica, un consumator trebuie sa-si exprime dreptul de eligibilitate. Acest drept ii ofera consumatorului posibilitatea de negociere atat a pretului energiei electrice active cat si a anumitor clauze contractual, precum si sa-si aleaga dintre ofertele mai multor furnizori de energie electrica acreditati de ANRE, adica isi poate schimba furnizorul de energie electrica.

Schimbarea furnizorului de energie electrica este un proces simplu, gratuit care nu implica intreruperea alimentarii cu energie electrica, modificarea instalatiilor de alimentare sau schimbarea contorului electric. Procesul de schimbare a furnizorului se desfasoara pentru un singur loc de consum sau pentru mai multe. In procesul de schimbare a furnizorului de catre un consumator sunt implicate urmatoarele entitati juridice: consumatorul de energie electrica, furnizorul actual, furnizorul nou si operatorul de distributie.

Schimbarea furnizorului de energie electrica este garantata de Legea energiei electrice si a gazelor naturale si este reglementata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 105/2014

CIGA ENERGY poate sa devina furnizorul de energie electrica al oricarui consumator de pe teritoriul Romaniei

Având o echipa dedicata si cu experienta in domeniul energiei electrice, CIGA ENERGY ofera consultanta pentru perioada precontractuala, oferind solutii si strategii ce vin in intâmpinarea consumatorilor. Clientii nostri beneficiaza de o serie de analize ale consumului de energie electrica ce au ca rezultat optimizarea acestuia si ofertarea unui pret corect ce poate fi mentinut pe toata perioada contractuala. Tinând cont de contextul economic actual, reducerea costurilor reprezinta o tinta pentru toti consumatorii casnici si noncasnici care astfel obtin un cost mai redus al produsului lor finit. Prin urmare, CIGA ENERGY ofera contracte cu clauze flexibile, adaptate nevoilor si conditiilor de consum specifice fiecarei activitati desfasurate. In ceea ce priveste achizitia de energie electrica, partenerii nostri sunt companii importante de producere a si furnizori care detin resursele operationale si financiare pentru a-si indeplini cu succes obligatiile. Prin responsabilitate, inovare si creativitate oferim parteneriate pe termen lung cu scopul de a va oferi servicii de calitate ce va aduc performanta economica si standarde ridicate in furnizarea de energie electrica.

CIGA ENERGY poate sa devina furnizorul de energie electrica al oricarui client casnic sau noncasnic de pe teritoriul Romaniei

Avantaje si facilitati

 • pret fix garantat pe toata perioada de derulare a contractului,
 • reprezentare corecta in fata operatorului de distributie/retea
 • transparenta in relatia contractuala
 • nu se percep garantii financiare
 • nu exista clauza de denuntare anticipata a contractului

Etapele procesului de schimbare a furnizorului

1. Acceptarea de catre un client a ofertei de energie electrica a unui furnizor

2. Incheierea contractului de furnizare energie electrica

3. Transmiterea notificarii de denuntare a contractului de furnizare energie electrica incheiat cu vechiul furnizor

 • Notificarea se transmite tuturor partilor implicate in acest proces: noul furnizor, vechiul furnizor si operatorul de distributie/retea concesionar din zona de distributie unde se afla locul de consum Notificarea se transmite cu minim 21 zile inainte sa intre in vigoare noul contract de furnizare energie electrica Notificarea este transmisa de clientul final

4. Noul furnizor incheie cu Operatorul de retea/distributie contractul de distributie petru locul de consum respectiv la cererea clientului final acesta poate sa incheie in nume propiu contractul de distributie cu Operatorul de retea/distributie concesionar (in acest caz clientul va achita tarifele de distributie direct catre operatorul de retea/distributie)

5. La data convenita intra in vigoare noul contract de furnizare

 

 

Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare energie electrica

Client casnic

 • Actul de deținere/folosință legală a spațiului unde se realizează consumul de energie electrica
 • Cartea de identitate a solicitantului
 • Avizul tehnic de racordare sau Certificatul de racordare
 • Alte documente daca este cazul

Client noncasnic

 • Actul de deținere/folosință legală a spațiului unde se realizează consumul de energie electrica
 • Certificatul de inregistrare la Registrul comertului
 • Imputernicere de semnare contract de furnizare
 • Carte de identitate imputernicit
 • Avizul tehnic de racordare sau Certificat de racordare
 • Conventia de exploatare acolo unde este cazul
 • Alte documente daca este cazul

Formulare necesare pentru incheierea contractului de furnizare energie electrica

Taxele si tarifele ce compun pretul energiei electrice

De la producerea energiei electrice si pana la consumul ei de catre consumatorul final, energia electrica, este transportata prin retelele electrice. Pentru fiecare stadiu al acestui transport sunt percepute diferite tarife, tarife fixe stabilite de ANRE.

Energia electrică produsă este transportată de la locul de producere către consumatori prin rețelele electrice de transport, proprietate Transelectrica și prin rețelele electrice de distribuție ale companiilor de distribuție.
Companiile de distribuție poartă întreaga responsabilitate pentru continuitatea alimentării cu energie electrică și pentru calitatea acesteia.

Pentru fiecare stadiu al acestui transport sunt percepute diferite tarife, tarife fixe stabilite de ANRE.

Activitatea de furnizare/vânzare a energiei electrice include o serie de servicii precum citire, facturare, încasare, intermediere relație client-operator de rețea, încheiere contract de furnizare și derulare contract conform prevederilor legale, investigare și soluționare în termen a sesizărilor și reclamațiilor primite de la clienți, informarea acestora în cazul unor modificări ale cadrului legislativ aplicabil, consultanță ș.a.m.d.

Cu exceptia pretului energiei electrice active restul tarifelor sunt reglementate prin Ordine si Decizii emise periodic de Presedintele ANRE

Producatori de energie electrica
Produc energia electrică și o vând:

 • La bursa de energie electrică – OPCOM;
 • Furnizorilor consumatorilor eligibili prin contracte bilaterale negociate sau încheiate în urma desfășurării de licitații pe piețe centralizate;
 • Furnizorilor consumatorilor captivi prin contracte reglementate de ANRE.

Operatorul de transport - TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, garantarea siguranţei Sistemului Electroenergetic National (SEN). De asemenea, Transelectrica reprezintă principala legatură dintre cererea şi oferta de electricitate, echilibrând permanent producţia de energie cu cererea.

Asigura funcţionarea SEN în condiţii de maximă siguranţă şi stabilitate, îndeplinind standardele de calitate, realizând astfel infrastructura pieţei naţionale de electricitate şi garantând accesul reglementat la reţeaua electrică de transport, în condiţii de transparenţă, nediscriminare şi echidistanţă pentru toţi participanţii la piaţă.

Operatorii de distributie/retea

În România sunt 8 operatori majori de distribuție a energiei electrice, în funcție de zonele țării (Banat, Dobrogea, Muntenia Sud, Muntenia Nord, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud, Transilvania Nord).
Cine sunt:
Societăți, titulare ale unei licențe de distribuție, care preiau energia de la societatea de transport, Transelectrica, sau de la producători aflați în rețeaua de distribuție și o distribuie până la consumatorul final.
Ce fac:
Gestionează/răspund de operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei electrice de distribuție în zonele lor geografice;
Achiziționează energie pentru acoperirea pierderilor prin contracte reglementate de ANRE.

Furnizorii de energie electrica

În România sunt peste 200 de furnizori de energie electrică.
Cine sunt: 
Sunt persoane juridice, deținătoare de licență de furnizare, care comercializează energia electrică clienților fără a avea și activități de transport și distribuție a energiei electrice.
Ce fac: 
Vând energia electrică pe care o achiziționează la bursa de energie electrică sau prin contractele bilaterale (licitații, negocieri, import-export) clienților de pe piața liberă și/sau reglementată.

Pretul energiei electrice facturate se compune din:

 

Este singura componenta din pretul energiei electrice care poate fi negociata direct intre clientii finali si furnizorii de energie electrica.

Daca este cazul

 • pretul de introducere a energiei in SEN denumit pe scurt TG
 • pretul de transport si servicii sistem,
 • pretul de extractie a energiei din SEN denumit TL

pretul de distributie care in functie de punctele de dimitare patrimoniala poate avea pana la trei componente ( pret pentru delimitare la inalta tensiune, medie tensiune si joasa tensiune)

este reglementata prin Ordinul 12 din 25 februarie 2011, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si a intrat in vigoare la data de 1 aprilie 2011.

Conform acestui Ordin furnizorii de energie electrica au obligatia de a factura clientilor contributia pentru cogenerare de inalta eficienta.

Consumatorii de energie electrica au conform aceluiasi Ordin obligatia sa achite contravaloarea sumelor facturate, iar in cazul intarzierii la plata, au obligatia sa plateasca penalitati pentru intarziere in aceleasi termene si conditii cu cele prevazute in contract pentru plata energiei electrice.

Temeiul legal :  Ordinul ANRE nr. 12/2011 prevede in art 3 alin (3) faptul ca la valoarea calculate se aplica TVA.

este un titlu ce atesta producerea din surse regenerabile a unei cantitati de energie electrica, este tranzactionat intre producatorii si furnizorii de energie electrica si este facturat consumatorilor de energie electrica.

In factura emisa pentru consumatorii finali este cuprinsa valoarea certificatelor verzi corespunzatoare cantitatii de energie electrica activa consumata.

La valoarea facturata a certificatelor verzi se aplica taxa pe valoare adaugata (TVA). Plata certificatelor verzi de catre consumator se face la aceleasi termene si in aceleasi conditii in caz de intarziere (penalitati, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevazute in contract pentru plata consumului de energie electrica.

In factura emisa pentru consumatorii finali se va cuprinde valoarea certificatelor verzi corespunzatoare cantitatii de energie electrica activa consumate incepand cu data de intrare in vigoare a Legii 134/2012, calculata cu un pret egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate, estimata de ANRE (CV/MWh) si pretul mediu ponderat al certificatelor tranzactionat pe piata centralizata, calculat de OPCOM.

Intrucat nu exista o prevedere legala care sa arate contrariu, la valoarea facturata a certificatelor verzi se aplica taxa pe valoare adaugata (TVA). Plata certificatelor verzi de catre consumator se face la aceleasi termene si in aceleasi conditii in caz de intarziere (penalitati, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevazute in contract pentru plata consumului de energie electrica.

Cadrul legal care defineste certificatele verzi este constituit de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificari si completari conform Legii nr. 139/2010, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 si Legii nr. 134/2012.

Temeiul legal care reglementeaza facturarea certificatelor verzi de catre furnizorul de energie electrica consumatorilor finali este reprezentat de Legea nr. 134/2012, art. 8, alin. (4), (5), (6).

constituie venit la bugetul statului. Este o taxa speciala de consumatie care se aplica produselor din tara si din import, suportata de consumatori. Acciza la energie electrica se stabileste conform Codului Fiscal si se calculeaza la cursul stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului fiscal anterior, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Conform Codului fiscal,  art. 206^19 alin.(2) Energia electrica este supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali.

Art. 206^51 prevede :
(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt termen de plata.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

Conform Codului fiscal, TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit incasat  in ciclul economic si apoi se vireaza la bugetul de stat.

Baza de impozitare a TVA este reglementata de art. 137 din codul fiscal:

 • pentru livrari de bunuri si prestari de servicii  – valoarea care urmeaza sa fie obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului
 • impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel

Energia electrica este inclusa in sfera de aplicare a TVA iar prin legislatie speciala se aplica si componentelor mentionate in factura.

Cazurile in care se aplica scutirile de la plata  TVA sunt aratate de legislatia fiscala.

Intrucat nu exista nicio prevedere legala care sa arate contrariul , TVA se aplica la componenetele  calculate in factura emisa de furnizorul de energie electrica, iar consumatorul este obligat sa plateasca TVA-ul facturat.

Solutionarea plangerilor clientilor finali

Procedura de solutionare a plangerilor privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali stabileşte etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.

Intră sub incidenţa prezentei proceduri orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacţiei clienţilor finali, adresată furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, referitor la activităţile prestate de aceştia, la care este aşteptată în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie.

Preluarea plângerilor de la clienţii finali se face utilizând următoarele modalităţi:

 • prin punctele unice de contact ale furnizorilor, la depunerea în scris;
 • prin intermediul unui centru de telefonie;
 • prin intermediul unei adrese de e-mail;
 • prin intermediul formularului on-line;
 • prin fax;
 • prin poştă.

Procedura-cadru se aplică în vederea soluţionării plângerilor primite de la clienţii finali, în legătură cu:

 • contractarea si facturarea contravalorii energiei;
 • ofertarea de preţuri şi tarife;
 • continuitatea în alimentare si asigurarea calitatii energiei electrice
 • funcţionarea grupurilor de măsurare;
 • schimbarea furnizorului;
 • informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
 • modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare.

◊ Pentru a transmite o plangere/sesizare/reclamatie catre CIGA ENERGY va rugam sa completati acest FORMULAR si apoi sa-l transmiteti la email office@cigaenergy.ro.ro sau la numarul de fax 031.418.14.17

◊ De asemenea formularul completat poate fi depus la Departamentul de Furnizare Energie Electrica de luni pana vineri intre orele 09.00-16.00 la sediul nostru din str. Izvor nr. 92-96, Cladirea FORUM III, etaj 1, sector 5, Bucuresti

◊ Programul de audiente este in fiecare zi de marti intre orele 10.00-12.00. Pentru inscrierea la audiente va rugam sa folositi numarul de telefon 021.781.01.44 sau adresa de email office@cintaenergy.ro.

◊ Va informam ca aveti dreptul sa va adresati in cazurile de divergente cu furnizorul de energie electrica Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor sau de a va adresa instanţei judecătoreşti competente.

Solicitare despagubiri pentru receptoarele electrocasnice deteriorate

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea este reglementata de Ordinul presedintelui ANRE nr. 177/2015

Despăgubirile se acordă clientului final casnic dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică a operatorului de distributie/retea din culpa acestuia;
 • supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferică;
 • receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
 • locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de reţea, încheiat conform reglementărilor în vigoare;
 • CC a solicitat în scris furnizorului sau, după caz, operatorului de distributie/retea acordarea despăgubirilor în termenul prevăzut în prezenta procedură.

◊ În cazul în care receptoarele electrocasnice ale unui client casnic au fost deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, acesta este îndreptăţit să fie despăgubit de operatorul de retea/distributie, direct sau prin intermediul furnizorului, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Contravaloarea despăgubirilor este suportată de operatorul de retea/distributie şi achitată de către acesta clientului casnic, prin intermediul furnizorului sau, după caz, direct clientului casnic, dacă în urma investigaţiei efectuate de către operatorul de retea/distributie se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorul de retea/distributie.

◊ Despăgubirile se acordă clientului casnic pe baza unor documente justificative, la cererea scrisă a clientului casnic adresată furnizorului sau, după caz, operatorului de distributie/retea, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile de acordare a despăgubirilor.

În cazul în care contractul de reţea cu operatorul de distributie/retea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor, clientul casnic transmite furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar, în cazul în care contractul de reţea cu operatorul de distributie/retea la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul casnic, acesta transmite cererea la operatorul de distributie/retea.

Documentele justificative solicitate clientului casnic în vederea calculării despăgubirilor sunt următoarele:

 • documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal etc. sau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic;
 • documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparaţia nu este posibilă.

Solicitare compensatii pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta

In conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare energie electrica, respectiv Standardul de performanta pentru serviciul de distributie energie electrica, furnizorii de energie electrica si operatorii de retea/distributie sunt obligati sa acorde clientilor finali compensatii in cazul in care nu sunt indeplinite termenele si indicatorii prevazuti in cele doua acte normative.

♦ Licente de furnizare
 • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
 • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
 • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
 • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551