Legislație

Legea energiei electrice și a gazelor naturale
Legea nr. 123/2012 modificată și completată prin Legea nr. 127/2014 este legea care reglementează furnizarea energiei electrice

 • Titlul I al legii cuprinde domeniul energiei electrice iar furnizarea energiei electrice este reglementată prin art. 52 și următoarele din lege
 • Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară de licenţă comercializează energie electrică clienţilor. Pentru furnizarea energiei electrice la clienţi se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Energia electrică furnizată clientului se facturează de către furnizor, conform reglementărilor ANRE şi prevederilor legale în vigoare.
 • Sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă

Regulamentul de furnizare a energiei electrice
Ordinul președintelui ANRE nr. 64/14.07.2014 pentru aprobarea Regulementului de furnizare a energiei electrice la clienți finali.

Activitatea de comercializare a energiei electrice la consumator, reprezentând un pachet de servicii care include

 • intermedierea relaţiei consumatorului cu operatorul de reţea;
 • contractarea cantităţii energiei electrice şi a puterii acesteia;
 • stabilirea prin contract a tarifului/preţului energiei electrice furnizate;
 • facturarea energiei electrice;
 • informarea consumatorilor privind modificarea cadrului legislativ aplicabil;
 • răspunsul la scrisorile consumatorilor prin care se solicită informaţii;
 • preluarea şi soluţionarea solicitărilor telefonice;
 • notificarea consumatorilor privind eventuale plăţi pentru abateri de la calitate ca efect al Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare sau al contractelor
 • notificarea consumatorilor asupra întreruperilor programate;
 • programarea şi efectuarea de audienţe;
 • investigarea reclamaţiilor consumatorilor;
 • investigarea cererilor de despăgubiri;
 • servicii speciale pentru consumatorii vulnerabili;

Standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice
Ordinul ANRE nr. 118/2015 – reglementează calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice oferit de furnizor consumatorilor de energie electrica

 • Standardul de performanţă se aplică în relaţiile dintre furnizor şi:
  • consumatorii cu care se află în relaţii contractuale,
  • consumatorii care solicită furnizorului contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, sau intermedierea relaţiei cu operatorul de reţea,
  • operatorii de reţea,
  • ANRE și alte autorități ale statului
 • Prevederile standardului de performanţă nu se aplică în caz de forţă majoră

Procedura pentru calculul energiei electrice care se facturează în cazul defectării grupului de măsurare
Ordinul ANRE nr. 121/2015 – stabilește metodologia de calcul dacă se constată nefuncţionarea sau funcționarea eronată a grupului de măsurare

 • Grupul de măsurare a energiei electrice se poate afla în una din următoarele situaţii:
  • contorul aferent înregistrează corect, în limitele metrologice, consumul de energie
  • contorul aferent nu înregistrează nici o cantitate de energie,
  • contorul aferent înregistrează, în mod eronat, o cantitate de energie diferită de cea consumată
 • Înregistrarea eronată, respectiv neînregistrarea consumului de energie electrică, se poate depista cu ocazia citirii indexului contorului, a verificării periodice a contorului sau cu ocazia verificării schemei de montaj, a exactităţii indicaţiei contorului, făcută din iniţiativa operatorului de reţea, a furnizorului, la cererea consumatorului sau în urma sesizării unei terţe persoane.

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica
Ordinul ANRE nr. 105/2014 – stabilește etapele și condițiile prin care un consumator poate să schimbe furnizorul de energie electrica

 • Pentru schimbarea furnizorului, consumatorul de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu 21 de zile înainte.
 • La aceeaşi dată cu transmiterea originalului către furnizorul actual, consumatorul transmite o copie a notificării atât operatorului de rețea la care este racordat locul de consum cât şi furnizorului nou.
 • Furnizorul nou este obligat să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului pentru serviciile de rețea
 • Operatorul de rețea transmite părților raspunsul său
 • Intră în vigoare noul contract de Furnizare

Procedura privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al acesteia
Ordinul ANRE nr. 33/2014 – stabilește cadrul legal al facturării și plata energiei reactive.

 • Utilizatorii plătesc energia electrică reactivă înregistrată în punctul de delimitare după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral, iar cea inductivă, numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu, stabilită de autoritatea competentă.
  • factorul de putere mediu se determină separat pentru regimul inductiv, respectiv capacitiv, astfel: ca energie electrică activă, pentru ambele cazuri se consideră întreaga cantitate de energie electrică activă tranzitată prin punctul de decontare, în perioada de facturare; ca energia electrică reactivă se consideră energia electrică reactivă inductivă, pentru determinarea factorului de putere inductiv, respectiv cea capacitivă, pentru determinarea factorului de putere capacitiv, înregistrate în perioada de facturare; energia electrică aparentă se consideră valoarea egală cu radicalul din suma pătretelor celor două de mai sus (energie electrică activă şi cea reactivă corespunzătoare).
 • Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat.
 • La data intrării în vigoare a prezentei Proceduri, limitele factorului de putere mediu sunt 0,92 pentru factorul de putere inductiv respectiv 1, pentru factorul de putere capacitiv;
  • în cazul în care utilizatorul realizează un factor de putere mediu mai mic de 0,65, acesta va plăti diferenţa dintre energia electrică reactivă respectivă înregistrată şi cea corespunzătoare factorului de putere limită de la alin. (4) cu de trei ori tariful în vigoare.

Metodologia pentru stabilirea garanțiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici
Ordinul nr. 85/2015 – stabilește metodele de calcul, plată și restituire a garanțiilor pentru consumatorii rău platnici

După deconectarea locului de consum pentru neplata facturilor de energie electrică, reluarea furnizarii energiei electrice se face sub condiția constituirii de către consumator a unei garanții financiare în favoarea furnizorului de energie electrică.
Consumatorul rău platnic este acel consumator care a fost deconectat sau ajunge în situaţia de a fi deconectat, datorită neplăţii sau căruia i-a fost reziliat contractul de furnizare a energiei electrice pentru neplata facturilor.
Tipuri de garanții:

 • depozit bancar de tip escrow, deschis în favoarea furnizorului de energie electrică;
  • Depozit constituit sub formă de garanţie la o bancă, ca măsură asiguratorie a îndeplinirii obligaţiilor stipulate într-un contract sau într-un angajament scris.
 • scrisoare de garanţie de plată emisă de bancă în favoarea furnizorului de energie electrică;
  • Reprezintă un înscris prin care o bancă denumită garantă, se angajează în mod irevocabil ca, în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică-debitorul principal nu va plăti la termen o sumă indicată expres în documentul respectiv, să plătească suma neachitată în favoarea beneficiarului.
 • titluri de stat păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Naţională a României;
 • certificate de depozit păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Naţională a României;
 • poliţă de asigurare pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului de energie electrică;
 • alte forme legale de garanţie propuse de furnizor şi acceptate de consumatorul captiv

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
Ordinul ANRE 59/2013 prin care se aproba Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retele electrice de interes public – cuprinde etapele si procesele necesare pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice.

Pentru realizarea racordarii unui utilizator la reteaua electrică de interes public se parcurg, după caz, urmatoarele etape:
– etapa preliminară de documentare și informare a viitorului utilizator;
– depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
– emiterea de către operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
– încheierea contractului de racordare între operatorul de retea și utilizator;
– încheierea contractului de execuție între operatorul de rețea și un executant și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică;
– punerea în funcțiune a instalației de racordare;
– punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

Aprobarea avizelor tehnice de racordare
Ordinul nr. 74/2014 privind aprobarea avizelor tehnice de racordare – stabilește procedura de racordare la rețelele de interes public, emiterea avizelor de racordare și procedura de soluționare a neînțelegerilor. Se adresează persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate de racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere sau de consum

Avizul tehnic de racordare – ATR – este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament care se emite de catre operatorul de retea la cererea unui consumator asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica de interes public.
Utilizatorii sau viitorii utilizatori au obligaţia solicitarii ATR – avizul tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare ce urmează a fi racordată la reţea, respectiv modificarea unei instalaţii de utilizare existente.
Răspunsul operatorului de reţea, la cererea de racordare scrisă a persoanei interesate este:

 • emite ATR – aprobând racordarea la reţeaua electrică, în situaţiile:
  • apariţiei unui loc de producere nou;
  • separării instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, pentru racordarea directă la reţeaua electrică a operatorului de reţea;
 • actualizează ATR – prin care a fost aprobată racordarea unui loc de producere, în situaţiile:
  • solicitării unui spor de putere faţă de puterea aprobată prin ATR;
  • modificării unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin ATR pentru respectivul loc de producere;
  • modificării unor elemente de natură administrativă ale unui loc de producere existent fără depăşirea puterii aprobate prin ATR (Ex: schimbarea denumirii utilizatorului, datele de identificare ale locului de producere, schimbarea titularului prin preluarea obiectivului de la locul de producere);
  • modificării instalaţiei de racordare fără depăşirea puterii aprobate prin ATR (Ex: modificarea punctului de delimitare a instalaţiilor, modificarea punctului de măsurare, sau creşterea gradului de continuitate în funcţionare asigurat de instalaţia de racordare);

În cazul modificării unor elemente de natură administrativă ale unui loc de producere existent, solicitarea actualizării ATR se face în termen de 6 luni de la data producerii modificării, perioadă în care ATR emis pentru locul de producere respeciv îşi menţine valabilitatea.

Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
Ordinul ANRE nr. 28/2007 – reglementează calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice distribuite și stabilește indicatorii de performanță în asigurarea serviciului de distribuție

Se aplică în relațiile dintre operatorii de distribuție și utilizatorii rețelelor electrice de distribuție, solicitanții de racordare la rețea și furnizorii de energie electrică.
Stabilește indicatorii de performanță privind:

 • continuitatea alimentării cu energie electrică
 • calitatea tehnică a energiei electrice
 • calitatea comercială a serviciului de distribuție energie electrică

Nu se aplică în caz de forță majoră.

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea
Ordinul ANRE nr. 177/2015 stabileşte modul de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii casnici pentru acordarea despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică din culpa operatorului de reţea.

PROCEDURA – CADRU privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Prezenta procedură stabileşte etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor si solutionarea plangerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice si gaze naturale.

Procedura – cadru are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu si transparent si un standard ridicat de solutionare a plangerilor.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către furnizorii de energie electrică si gaze naturale.

♦ Licente de furnizare
 • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
 • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
 • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
 • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551