Drepturi și obligații consumatori

În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, clienții finali de energie electrică au următoarele drepturi şi obligaţii:

(1) Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi:

a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte atunci când apar elemente noi oricând consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

c) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;

d) să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice;

e) să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;

f) să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienţilor, conform reglementărilor ANRE;

g) să achiziţioneze energia electrică pe bază de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe teritoriul României;

h) să schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;

i) să încheie contracte cu mai mulţi furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clienţilor noncasnici de mari dimensiuni, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este stabilită prin reglementările ANRE;

j) să supună soluţionării autorităţii competente divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, în baza unor proceduri elaborate de autoritatea competentă;

k) să beneficieze de serviciile unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării extrajudiciare a litigiilor apărute pe piaţa de energie electrică;

l) să denunţe unilateral contractul de furnizare, în condiţiile art. 58 alin. (3).

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum şi operatorii economici care sunt obligaţi să le furnizeze.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) trebuie să garanteze unui client care doreşte să schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza în termen de 3 săptămâni de la iniţierea acesteia.

Dreptul clienților finali de alegere a tarifelor

(1) Clienţii finali prevăzuţi la art. 55 alin. (1) au dreptul să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE.

(2) Clienţii casnici au dreptul de a opta pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie.

(3) Clienţii finali nu mai pot reveni la tarife reglementate dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.

Obligaţiile clientului final de energie

(1) Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de reţea din culpa sa.

(2) Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz:

a) penalizări;

b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) În cazul intervenţiilor asupra instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate, operatorul de reţea este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.

(4) În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanţie financiară, conform prevederilor art. 58 alin. (5).

(5) Clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

(6) Clienţii finali au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi.

(7) Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică, furnizorii de ultimă instanţă pot solicita clienţilor constituirea de garanţii financiare, numai în condiţiile stabilite de reglementările emise de autoritatea competentă.

Plata energiei furnizate

În conformitate cu prevederile contractului, clientul final este obligat să plătească contravaloarea energiei electrice consumate la preţul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.

Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice , consumatorii au următoarele drepturi şi obligaţii:

Drepturi:

Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să solicite creşterea nivelului de calitate a energiei electrice, în condiţiile în care suportă cheltuielile aferente lucrărilor necesare;

b) să verifice respectarea prevederilor contractului de furnizare;

c) să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, în condiţiile prezentului regulament;

d) să solicite furnizorului reduceri tarifare sau, după caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile sau de contracte;

e) să stabilească împreună cu furnizorul/operatorul de reţea un arbitru pentru stabilirea răspunderilor pentru întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Arbitrul poate fi persoana fizică sau juridică romană, fără relaţii contractuale cu furnizorul sau cu consumatorul de energie electrică;

f) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

Obligaţii:

Consumatorul are următoarele obligaţii:

a) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare;

b) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;

c) în cazul marilor consumatori, să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu operatorul de reţea;

e) să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu există prevederi contrare;

f) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;

g) consumatorii de energie electrică cu o putere maximă contractată mai mare de 3 MW au obligaţia să asigure datele necesare realizării de către furnizor a prognozei consumului de energie electrică, în condiţiile art. 47;

h) orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

♦ Licente de furnizare
  • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
  • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
  • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
  • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551