Drepturi si obligatii furnizori gaze naturale

Furnizorul are următoarele drepturi:

    a) de a încasa contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale, majorărilor de întârziere; altor servicii prestate.

    b) de a dispune încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale în următoarele situaţii: forța majoră, starea de necesitate, când este periclitată viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

    c) să sisteze furnizarea gazelor naturale pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale sau alte servicii prestate de furnizor, la termenele stipulate în contractul de furnizare și, după caz, a penalităților de întârziere aferente;

    d) să solicite clientului final asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piața de gaze naturale

Furnizorul are următoarele obligații:

    a) să asigure furnizarea gazelor naturale în mod continuu, cu respectarea presiunii minime prevăzute în contract, precum și a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

    b) să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și, după caz, a penalităților de întârziere și sa transmită consumatorului factura lunară;

    c) să informeze consumatorul asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este cuprinsă în prețul final;

    d) să soluționeze sesizările consumatorului privind serviciul de furnizare şi să comunice acestuia răspunsul, conform reglementarilor în vigoare;

    e) să furnizeze, la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării, sau de la data intrării în portofoliul Romelectro;

    f) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului;

    g) să informeze consumatorul în legătură cu obligativitatea efectuării verificărilor și reviziilor periodice ale instalațiilor de utilizare;

    h) să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare;

    i) să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care deriva din Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia și să plătească penalitățile prevăzute de acesta;

    j) să dețină licența de furnizare și să mențină în vigoare pe durata contractului licența de furnizare a gazelor naturale și să respecte prevederile acesteia;

    k) să precizeze pe factura emisă următoarele: perioada de facturare, indexul vechi şi nou, citit sau estimate, puterea calorifica superioară, cantitatea de

    l) gaze naturale exprimată în mc și unităţi de energie, preţul final, instrumentele și modalitățile de plata; data întreruperii, condițiile aferente reluării

    m) furnizării, rezilierii contractului (daca e cazul); cota majorărilor de întârziere percepute, ca efect al neîndeplinirii obligațiilor de plată; alte informaţii, în conformitate cu prevederile legale;

    n) să reia furnizarea gazelor naturale limitată și/sau sistată ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de

    o) maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plății integrale a facturilor scadente, inclusiv a penalităților de întârziere datorate

    p) conform prevederilor contractuale și, după caz, a tarifului aferent reconectării, cu condiția permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului de sistem în vederea reconectării acestuia;

♦ Licente de furnizare
  • Energie electrica nr. 991/08.02.2016
  • Gaze naturale nr. 1477/27.08.2012
♦ Certificari
  • Sistemul de management al calitatii SR EN 9001:2008 / ISO 9001:2008
  • Sistemul de management al mediului SR EN 14001:2005 / ISO 14001:2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediu: Str. Izvor Nr. 92-96 etaj 1 sector 5 Bucuresti, CLADIREA FORUM III

Telefon: +40 217810144

Fax: +40 314181417

Email: office@cigaenergy.ro

Program de lucuru cu publicul: luni-vineri, orele 10.00-1600

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Serviciul comunicare: 0213278153, 0728628664

 

Dreptul clientului final, consumator de energie electrica si gaze naturale, la informare

.

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

Telefonul consumatorului: 0219551